top of page
tops
PER begeleidingsvorm
CB_0_edited.jpg

begeleiding aan huis

begeleiding aan huis
begeleiding aan huis

Begeleiding aan huis is de rode draad doorheen zowat al onze begeleidingen. Zo wordt ze gecombineerd met verblijf, dagbegeleiding en kamertraining of wordt ze dikwijls ingezet als uitstroom van één van voorgaande modules. Gezinsbegeleiding in zuivere vorm is ook rechtstreeks toegankelijk, maar er zijn ook vormen als contextbegeleiding ifv veiligheidsplanning (SofS) en Zorggarantie Jonge Kind, die enkel beschikbaar zijn via gemandateerde voorzieningen (OCJ, SDJ en VK). Tenslotte zijn er ook niet-rechtstreeks toegankelijke varianten zoals delictgerichte en kortdurend-intensieve contextbegeleiding.

Aangeboden in :

 • Kortrijk : alle afdelingen

 • Roeselare : alle afdelingen

 • Menen : Kenter

 • Wervik : alle afdelingen

CB_2-min_edited.jpg
CB_1.jpg
dagbegeleidng
lijn.jpg
dagbegeleiding

Dagbegeleiding is gericht op gezinnen waar nog voldoende draagkracht aanwezig is, zodat de kinderen - mits ondersteuning – thuis kunnen opgroeien in hun eigen context. De module bestaat uit intensieve gezinsbegeleiding aan huis, gekoppeld aan buitenschoolse aanwezigheid van het kind/ de jongere op het dagcentrum. Tijdens de begeleide groeps- en individuele momenten krijgt het kind/ de jongere er extra ondersteuning aangeboden. Vorm & inhoud, intensiteit & frequentie van deze deelaspecten worden voortdurend op elkaar afgestemd om zo tot een passend antwoord te komen op de door het gezin ervaren noden.

Aangeboden in :

 • Kortrijk : Koepel 1, in koepels 2 t.e.m. 7 enkel als uitstroom

 • Roeselare : de Trompet & Sonar

 • Menen : Kenter

DB_2-min.jpg
DB_2-min.jpg
DB_1-min.jpg
verbijf
lijn.jpg

verblijf

V_2-min.JPG
V_2-min.JPG
V_1-min.jpg

Voor kinderen en jongeren die, door redenen allerlei, voor kortere of langere periode niet thuis kunnen wonen. In onze residentiële afdelingen varieert ons aanbod, afhankelijk van de aangemelde noden, van gezinsaanvullend (gezinsondersteunend) & specifiek (vb. vooral op de moeilijke momenten) tot gezinsvervangend (zo lang als nodig) en integraal (op alle terreinen van de opvoeding: basiszorg, medische zorg, school, enz.). We streven ernaar om voor elk kind of jongere een plaats te creëren waar ze mogen zijn en stimuleren de individuele ontwikkeling, interesses en talenten. Ouders en context worden in voortdurende dialoog, elk volgens eigen draagkracht en op eigen tempo, respectvol betrokken in het begeleidingsproces.

Aangeboden in :

 • Kortrijk : Koepel 1 t.e.m. 7

 • Roeselare : Log-In

 • Rumbeke : het Freem, 't Hofke, eTap en de Tremel

 • Wervik : Mozaïek en de Gapaert

crisisopvang
lijn.jpg

crisisopvang en - begeleiding

Opvang en begeleiding van kinderen en jongeren uit gezinnen in een accute crisissituatie, waarbij de veiligheid van de betrokken minderjarigen in het gedrang is en waarbij de reguliere hulpverlening en/of de leefomgeving geen voldoende antwoord kan bieden. Deze opvang beperkt zich in principe tot één week residentieel verblijf, maximaal eenmaal verlengbaar met een tweede week. Bij crisisbegeleiding, al dan niet gekoppeld aan crisisverblijf, wordt het gezin intensief aan huis begeleid en dit gedurende maximaal 28 dagen (3 à 5 bezoeken per week).

Aangeboden in :

 • Kortrijk 

 • Roeselare

 • Wervik

CV_2-min.jpg
CV_2-min_edited.jpg
CV_1-min.jpg
zelfstandigheid
lijn.jpg
begeleiding naar zelfstandigheid
Z_2-min.jpg
Z_2-min.jpg
Z_1-min.JPG

Begeleiding naar zelfstandigheid richt zich op zelfstandig worden en wonen voor jongeren vanaf 16 jaar. Jongeren kunnen starten met de module Kamertraining op studio (KT), met permanente aanwezigheid van begeleiding. Wanneer de tijd rijp is, kan men vervolgens naadloos overgaan naar zelfstandig wonen (CBAW), op een zelfgekozen locatie met ondersteunende begeleidingsmomenten aan een afgesproken frequentie. Een module KT hoeft evenwel niet noodzakelijk te leiden tot CBAW, net zoals CBAW ook rechtstreeks kan aangevat worden zonder dat men vooraf KT heeft gevolgd. Het traject is steeds het resultaat van samenspraak met alle betrokken partijen.

Aangeboden in :

 • Ingelmunster : de Komma

 • Kortrijk : (vooral) Koepel 5 en 6

 • Roeselare : Log-In

 • Rumbeke : het Klinket

 • Wervik : de Gapaert

diagostiek
lijn.jpg
diagnostiek

Diagnostiek is gericht op gezinnen waar de ontwikkeling van het kind/de jongere bedreigd wordt en/of het samenleven dreigt vast te lopen. Het eigenlijke doel ligt in het vertalen van gedrag en interacties naar werkzame acties voor een begeleidend, zorgend of behandelend vervolgtraject. Diagnostiek is beperkt in tijd, maar wel intensief in zijn manier van werken en gebeurt altijd door samenwerking binnen een multidisciplinair team. Men werkt mobiel / ambulant of in combinatie met verblijf in het OOOC. Tussen beide kan flexibel worden geschakeld, op maat van de noden en mogelijkheden.

Aangeboden in :

 • Wervik : de Wijzer

DI_1-min.jpg
DI_1.jpg
lijn.jpg
ondersteunende bgl
ondersteunende begeleiding
OM_2-min.jpg
OM_2-min.jpg
OM_1-min.JPG

Met verschillende programma’s op maat bieden we onze deelnemers, zowel eigen cliënten als kinderen, jongeren en gezinnen van buitenaf, bijzondere belevenissen aan, als deel van hun hulpverleningstraject. Het gaat om beleven in gradaties : van het ‘once-in-a-lifetime’ gevoel tot ‘hetzelfde als gewoonlijk, maar dan net dat ietsje anders’, waardoor dit het dagdagelijkse overstijgt. Wat start als een bijzondere belevenis kan uitgroeien tot een waardevolle ervaring en is sowieso een bron van herinnering en groei. Zeker wanneer over deze belevenis kan worden gereflecteerd en/of deze kan gedeeld worden met een betekenisvolle ander. Eerder dan ons enkel te richten op zij die vastlopen in problemen of in hun begeleiding, bieden we aan alle cliënten een extra bouwsteen in het leven, waarop zij (ooit) verder kunnen bouwen.

Aangeboden in :

bottom of page